Day: August 14, 2020

Tổng quan về Laravel

Tổng quan về Laravel Framework

14 August, 2020

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng dụng. Hơn nữa, nó bao gồm các đặc điểm mạnh khác nhau của các công nghệ như ASP.NET MVC, CodeIgniter, […]

Read More

Tại sao lại sử dụng Laravel

14 August, 2020

Trong những ngày đầu của web động, việc viết một ứng dụng web trông khác rất nhiều so với ngày nay. Các nhà phát triển sau đó chịu trách nhiệm viết mã cho không chỉ logic duy nhất của các ứng dụng đó, mà còn viết lại từng thành phần rất phổ biến trên các […]

Read More
TDD-03

PHP Test Driven Development Part 1: Introduction

14 August, 2020

Phát triển hướng kiểm thử TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp tiếp cận cải tiến để phát triển phần mềm trong đó kết hợp phương pháp Phát triển kiểm thử trước (Test First Development) và phương pháp Điều chỉnh lại mã nguồn (Refactoring). Mục tiêu quan trọng nhất của TDD là hãy nghĩ về […]

Read More