Day: November 25, 2020

APP_KEY và lập trình viên

25 November, 2020

Mỗi lần một lập trình viên bắt đầu tạo một ứng dụng Laravel mới hoặc clone một ứng dụng Laravel, việc tạo một mã/khóa ứng dụng ( Application Key) hay APP_KEY là một trong những bước khởi đầu quan trọng nhất. Phiên bản cập nhật bảo mật gần đây của Laravel đã sửa một vấn […]

Read More