Biến $ và $$ trong PHP

Các $ trong PHP được sử dụng để khai báo một biến. Trong PHP, một biến bắt đầu bằng dấu $ theo sau là tên của biến. Ví dụ, bên dưới là một biến chuỗi:

$var_name = “Hello World!”;

Các $var_name là một biến bình thường dùng để lưu trữ một giá trị. Nó có thể lưu trữ bất kỳ giá trị nào như số nguyên, float, char, string, v.v. Mặt khác, $$var_name được gọi là biến tham chiếu trong đó $var_name là biến bình thường. $$var_name được sử dụng để tham chiếu đến biến có tên là giá trị của biến $var_name.

Ví dụ:

Input : 
     $Hello = "Vietnam number one"
     $var = "Hello"
     echo $var
     echo $$var
Output : 
     Hello
     VietNam number one

Input : 
     $VN = "Welcome to Vietnam"
     $var = "VN"
     echo $var
     echo $$var
Output : 
     VN
     Welcome to Vietnam

Giải thích: Trong ví dụ trên, $var lưu trữ giá trị “Hello”, vì vậy $$var sẽ tham chiếu đến biến có tên Hello, tức là $Hello.

Một số ví dụ dưới đây sẽ minh họa toán tử $ và $$ trong PHP.

ví dụ 1

<? php

$x = "abc" ;

$$x = 200;

echo $x ."<br/>" ;

echo $$x ."<br/>" ;

echo $abc ;

?>
Output:
abc

200

200

Trong ví dụ trên, chúng ta đã gán một giá trị cho biến x là abc . Giá trị của biến tham chiếu $$x được gán là  200 .

Bây giờ chúng ta đã in các giá trị $x, $$x và $abc .

Ví dụ 2 :

<?php

$x="U.P";

$$x="Lucknow";

echo $x. "<br>";

echo $$x. "<br>";

echo "Capital of $x is " . $$x;

?>
Output:
U.P

Lucknow

Capital of U.P is Lucknow

 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã gán một giá trị cho biến x là UP . Giá trị của biến tham chiếu $$x được gán là Lucknow.

Bây giờ chúng ta đã in các giá trị $x, $$x và một chuỗi.

Ví dụ 3 :

<?php

$name="Cat";

${$name}="Dog";

${${$name}}="Monkey";

echo $name. "<br>";

echo ${$name}. "<br>";

echo $Cat. "<br>";

echo ${${$name}}. "<br>";

echo $Dog. "<br>";

?>

Output:

Cat

Dog

Dog

Monkey

Monkey

Trong ví dụ trên, chúng ta đã gán một giá trị cho tên biến Cat . Giá trị của biến tham chiếu ${$name} được gán là Dog và ${${$name}} là Monkey . Chúng ta đã in các giá trị là $name, ${$name}, $Cat, ${${$name}} và $Dog.

Qua bài đọc này các bạn đã được tìm hiểu và phân biệt rõ hơn về biến $ và $$ . Nếu bạn có  ý kiến nào khác khi đọc bài viết này, hãy cho tôi biết bằng cách để lại một bình luận dưới đây nhé!!