Kiểm thử

code-refactoring

Tái cấu trúc mã nguồn: Khi nào (và khi nào thì không) nên làm.

28 September, 2020

Code refactoring – Tái cấu trúc mã nguồn là một quá trình được sử dụng trong phương pháp phát triển phần mềm DevOps bao gồm việc chỉnh sửa và làm sạch mã nguồn đã viết trước đó mà không thay đổi chức năng của mã. Mục đích cơ bản của việc tái cấu trúc mã […]

Read More
clean-code-principles-square

Clean Code: Cách trở thành một lập trình viên giỏi hơn

26 August, 2020

Khi nhắc đến mã sạch, hay tái cấu trúc mã nguồn bạn có từng suy nghĩ: “Mã của tôi đang hoạt động tốt, trang web tôi xây dựng trông rất tuyệt và khách hàng của tôi rất vui. Vậy tại sao tôi vẫn quan tâm đến việc viết mã sạch?” Nếu điều này giống suy […]

Read More
TDD-03

PHP Test Driven Development Part 1: Introduction

14 August, 2020

Phát triển hướng kiểm thử TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp tiếp cận cải tiến để phát triển phần mềm trong đó kết hợp phương pháp Phát triển kiểm thử trước (Test First Development) và phương pháp Điều chỉnh lại mã nguồn (Refactoring). Mục tiêu quan trọng nhất của TDD là hãy nghĩ về […]

Read More