Lập trình

Biến $ và $$ trong PHP

4 December, 2020

Các $ trong PHP được sử dụng để khai báo một biến. Trong PHP, một biến bắt đầu bằng dấu $ theo sau là tên của biến. Ví dụ, bên dưới là một biến chuỗi: $var_name = “Hello World!”; Các $var_name là một biến bình thường dùng để lưu trữ một giá trị. Nó có […]

Read More

APP_KEY và lập trình viên

25 November, 2020

Mỗi lần một lập trình viên bắt đầu tạo một ứng dụng Laravel mới hoặc clone một ứng dụng Laravel, việc tạo một mã/khóa ứng dụng ( Application Key) hay APP_KEY là một trong những bước khởi đầu quan trọng nhất. Phiên bản cập nhật bảo mật gần đây của Laravel đã sửa một vấn […]

Read More
code-refactoring

Tái cấu trúc mã nguồn: Khi nào (và khi nào thì không) nên làm.

28 September, 2020

Code refactoring – Tái cấu trúc mã nguồn là một quá trình được sử dụng trong phương pháp phát triển phần mềm DevOps bao gồm việc chỉnh sửa và làm sạch mã nguồn đã viết trước đó mà không thay đổi chức năng của mã. Mục đích cơ bản của việc tái cấu trúc mã […]

Read More
Tổng quan về Laravel

Tổng quan về Laravel Framework

14 August, 2020

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng dụng. Hơn nữa, nó bao gồm các đặc điểm mạnh khác nhau của các công nghệ như ASP.NET MVC, CodeIgniter, […]

Read More

Tại sao lại sử dụng Laravel

14 August, 2020

Trong những ngày đầu của web động, việc viết một ứng dụng web trông khác rất nhiều so với ngày nay. Các nhà phát triển sau đó chịu trách nhiệm viết mã cho không chỉ logic duy nhất của các ứng dụng đó, mà còn viết lại từng thành phần rất phổ biến trên các […]

Read More